Окончателно финансиране по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Изх. №  РУО1- 32818/07.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с електронно писмо на МОН, вх. № РУО1-32640/05.09.2022 г., приложено Ви изпращам информация за предстоящото окончателно финансиране на училищата за целия срок на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Калкулациите в колона „6“ са на база данните от информационната система на проекта, в т.ч. декларациите от директорите.

В случай, че Вашето училище няма да получи финансиране или сумите, които ще се преведат са по-малки от необходимите за разплащане на всички задължения, моля в колона „7“ на справката да посочите сумата, която трябва да се преведе по данни на училището. Посочената в колона „7“ сума задължително се разшифрова в колони от „8“ до „11“.

Крайният срок за предоставяне на информацията е 07.09.2022 г. на електонната поща на проекта: [email protected].

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка за финансиране на училищата по проекта

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЛИДИЯ ГАВРАИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

(Съгл. заповед № РД 02-2497/05.09.2022 г. на началника на РУО – София-град)