Окончателно финансиране по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-40566/15.12.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Ви уведомявам, че е извършено окончателно финансиране за отчетените в информационната система на проекта – react.mon.bg, групи по Дейности 2, 3, 4 и  издадени сертификати по Дейност 5. Размерът на общото финансиране за преките дейности по проекта е изчислен на база приключените и проверени от териториалния екип за организация и управление на проекта /ТЕОУП/ групи и броя генерирани сертификати за целия период на изпълнение на проекта, като са приспаднати вече извършените авансово и междинни плащания.

За дължимите средства за изпълнение на Дейности 2, 3, 4 и 5 за периода на проекта на повереното Ви училище са изплащани 10% „непреки разходи“ (разходи за организация и управление). Тези средства следва да се разходват за обезпечаване администриране, контрол и отчитане на дейностите по проекта на училищно ниво (в т.ч. възнаграждения за училищен екип, закупуване на материали/консумативи/технически средства, необходими за администриране и отчитане на дейностите), както и за популяризирането им.

Обръщам внимание, че е направено допълнително финансиране за непреки разходи в размер на:

  1. 1% от стойността на получената от училището техника по Дейност 1, към момента на закупуването ѝ.
  2. 5% от стойността на дължимите преки разходи за Дейност 2, 3, 4 и 5 (така общият процент на „непреки разходи“ за тези дейности е в размер на 15%).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД