Олимпиада за познанията за природните и технологичните бедствия

Изх. № РУО1 – 2818/02.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2607/31.01.2023 г. на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Ви уведомявам, че Изпълнителният секретар на Европейското и средиземното споразумение за големите природни бедствия (EUR-OPA) организира „Олимпиада за познанията за природните и технологичните бедствия“. Олимпиадата се провежда под егидата на EUR-OPA в сътрудничеството с гражданската защита на Кипър.

Олимпиадата ще се проведе в рамките на уеб-базирания проект BeSafeNet, като целта ѝ е да насърчи повишаването на знанията за опасностите и свързаните с тях превантивни мерки сред учениците от средните училища. Провеждането на олимпиадата е онлайн, базиран на инструмента BeSafenet.net ( уебсайт, предоставящ учебни материали за опасност и готовност) в 22 държави-членки на Споразумението, на английски език.

Олимпиадата ще се проведе на 10 март 2023 г. от 09:00 часа (CET). Участниците трябва да се придържат към приложените към поканата правила на състезанието.

Моля да информирате учителите и учениците от поверената Ви образователна институция относно възможността за участие в Олимпиадата.

 

Приложение:

  1. Писмо – покана на английски език
  2. Правила за провеждане на английски език

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД