Олимпиада по БЕЛ

Изх. № РУО1-214/04.01.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по български език и литература ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/,  на заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания /Приложение 1/, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г., изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общински, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и на регламента на олимпиадата по български език и литература.

В изпълнение на т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед №РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, със заповед № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г., за училище координатор на областния кръг на олимпиадата по български език и литература е определена НФСГ.

Уведомявам Ви, че съгласно регламента ученическата олимпиада по български език и литература за учебната 2021-2023 г. се провежда в три кръга:

  • Общински (училищен) – до 27 януари (петък) 2023 г.;
  • Областен – на 25 февруари (събота) 2023 г., 9.00 ч.;
  • Национален – на 09 април (неделя) 2023 г.

Съгласно регламента на олимпиадата по български език и литература общинският и областният кръг обхващат учениците от V до ХІІ клас, а на национален кръг се състезават ученици от VІІ, VІІІ-Х, ХІ и ХІІ клас.

Обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира изявата на интелектуалните способности на учениците и учителите и в този смисъл количествените параметри не са показател за качеството на състезанието. Това предполага да насърчите доброволното участие на учениците с качества на изследователи и творци. Участието или неучастието в олимпиадата по български език и литература не следва да бъде обвързвано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

Училищната комисия изготвя задачите и определя темите за общинския кръг за V, VI, VII, VІІІ-Х, XI и XII клас.

Писмените работи на учениците се проверяват и оценяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. Училищната комисия работи съобразно единните критерии, предоставени от националната комисия. Председателят на комисията изготвя в срок от 7 (седем) работни дни протоколите по т. 18.1. и 18.2. от Правилата и изпраща протокола по т. 18.2. и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11, на училището координатор – НФСГ, на електронен адрес [email protected]

ВНИМАНИЕ! Протоколи и списъци, изпратени по друг начин и/или след 10.02.2023 г., не се приемат.

Всички училища, които са провели общински кръг на олимпиадата по БЕЛ, попълват следния формуляр: https://forms.gle/UWKAEyQGqax3qVCh7

За организацията на областния кръг на олимпиадата по български език и литература ще бъдете уведомени в седмицата преди провеждането му.

Приложение:

  1. Критерии за V, , VІІ, ХІ и ХІІ клас
  2. Протоколи по т. 18.2 (V, VI, VII, VІІІ, IX, Х, XI и XII клас)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД