Олимпиада по БЕЛ

Изх. №РУО1-758/ 11.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по български език и литература се осъществява в изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед №РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката (консолидирана версия), заповед № РД01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областния и националния кръг, изменена и допълнена със заповед №РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и на регламента на олимпиадата по български език и литература.

В изпълнение на т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания със заповед № РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г., за училище координатор на областния кръг на олимпиадата по български език и литература е определена НФСГ.

Съгласно регламента ученическата олимпиада по български език и литература за учебната 2023-2024 г. се провежда в три кръга:

  • Общински (училищен) – до 26 януари (петък) 2024 г.;
  • Областен – на 24 февруари (събота) 2024 г., 9.00 ч.;
  • Национален – на 07 април (неделя) 2024 г.

Съгласно регламента на олимпиадата по български език и литература общинският и областният кръг обхващат учениците от V до ХІІ клас, а на национален кръг се състезават ученици от VІІ, VІІІ-Х, ХІ и ХІІ клас.

Обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира изявата на интелектуалните способности на учениците и учителите и в този смисъл количествените параметри не са показател за качеството на състезанието. Това предполага да насърчите доброволното участие на учениците с качества на изследователи и творци. Участието или неучастието в олимпиадата по български език и литература не следва да бъде обвързвано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

Училищната комисия изготвя задачите и определя темите за общинския кръг за V, VI, VII, VІІІ-Х, XI и XII клас. Писмените работи на учениците се проверяват и оценяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. Училищната комисия работи съобразно единните критерии, предоставени от националната комисия. Председателят на комисията изготвя в срок от 7 (седем) работни дни протоколите по т. 18.1. и 18.2. от Правилата. Съгласно т. 19 оригиналът на протокола по т. 18.2. на хартиен носител с подпис на директора и печат на училището и писмените работи на учениците се съхраняват в училището до края на учебната година, след което се унищожават по сигурен начин. Директорът изпраща протокола по т. 18.2. в електронен вид, подписан с електронен подпис, и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11, на училището координатор на областния кръг – НФСГ, на електронен адрес [email protected]

ВНИМАНИЕ! Протоколи и списъци, изпратени по друг начин и/или след 09.02.2024 г., не се приемат.

Всички училища, които са провели общински кръг на олимпиадата по БЕЛ, попълват следния формуляр: https://forms.gle/kYDTt2NQ1B5mE6W26

За организацията на областния кръг на олимпиадата по български език и литература ще бъдете уведомени в седмицата преди провеждането му.

Приложения:

  1. Критерии за V, VІ, VІІ, ХІ и ХІІ клас
  2. Протоколи по т. 18.2.
  3. Декларация по т. 11 от родител на ученик до 16 г.
  4. Декларация по т. 11 от ученик над 16 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД