Олимпиада по БЕЛ

Изх. № РУО1-321/06.01.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по български език и литература ще се осъществи в изпълнение на заповед №РД09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед №РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, заповед №РД01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., и на регламента на олимпиадата.

В изпълнение на т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед №РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, със заповед №РД01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за училище координатор на областния кръг на олимпиадата по български език и литература е определена НФСГ.

Уведомявам Ви, че съгласно регламента ученическата олимпиада по български език и литература за учебната 2021-2022 г. се провежда в три кръга:

  • Общински (училищен) – до 28 януари (петък) 2022 г.;
  • Областен – на 06 март (неделя) 2022 г., 9.00 ч.;
  • Национален – на 17 април (неделя) 2022 г.

Съгласно регламента на олимпиадата по български език и литература общинският и областният кръг обхващат учениците от V до ХІІ клас, а на национален кръг се състезават ученици от VІІ, VІІІ-Х, ХІ и ХІІ клас.

Обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира изявата на интелектуалните способности на учениците и учителите и в този смисъл количествените параметри не са показател за качеството на състезанието. Това предполага да насърчите доброволното участие на учениците с качества на изследователи и творци. Участието или неучастието в олимпиадата по български език и литература не следва да бъде обвързвано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

Училищната комисия изготвя задачите и определя темите за общинския кръг за V, VI, VII, VІІІ-Х, XI и XII клас.

Писмените работи на учениците се проверяват и оценяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. Училищната комисия работи съобразно единните критерии, предоставени от националната комисия. Председателят на комисията изготвя в срок от 7 (седем) работни дни протоколите по т. 18.1. и 18.2. от Правилата и изпраща протокола по т. 18.2. и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11, на училището координатор – НФСГ, на електронен адрес [email protected]

ВНИМАНИЕ! Протоколи и списъци, изпратени по друг начин и/или след 10.02.2022 г., не се приемат.

За организацията на областния кръг на олимпиадата по български език и литература ще бъдете уведомени в седмицата преди провеждането му.

 

Приложение:

  1. Протоколи по т. 18.2

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД