Олимпиада по информатика – национален кръг

Изх. № РУО1-5531/28.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 09-4884/30.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на РУО – София-град за домакин на националния кръг на олимпиадата по информатика през учебната 2022/2023 г. и заповед № РД 01-878/18.10.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училище домакин за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по информатика, Ви уведомявам, че в периода от 10 до 12 март 2023 г. в гр. София ще се проведе националният кръг на олимпиадата по информатика.

За домакин на националния кръг на олимпиадата по информатика е определена СМГ „Паисий Хилендарски“ – гр. София, ул. „Искър” 61.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за национален кръг на олимпиадата по информатика, следва в срок до 7 март 2023 г. да изпратят на СМГ – училище домакин, на имейл: [email protected], списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Информация за класираните за национален кръг на олимпиадата по информатика ученици може да намерите на адрес: http://www.math.bas.bg/infos/2023_NOI_3/klasirani_za_NOI_3_2023.pdf.

Програмата за националния кръг на олимпиада по информатика може да намерите на адрес: http://www.math.bas.bg/infos/2023_NOI_3/docs/Programa-NOI.pdf.

За допълнителна информация:

д-р Антоан Тонев, директор на СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София: тел. 0886654546;

Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО – София-град, тел. 0886004695.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД