Олимпиада по информатика – национален кръг

Изх. № РУО1-5478/ 20.02.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед №РД09-3014/05.10.2023г. на министъра на образованието и науката за определяне на РУО-Хасково за домакин на националния кръг на олимпиадата по информатика през учебната 2023/2024 година и във връзка с писмо с № 05-28/19.02.2024 г., вх. № 5168/19.02.2024 г. на началника на РУО-Хасково, Ви информирам, че в периода от 08.03.2024 г. до 10.03.2024 г. в град Хасково ще се проведе националният кръг на олимпиадата по информатика.

Домакин на националния кръг на олимпиадата по информатика е ПМГ „Акад. Боян Петканчин“- гр. Хасково, бул. „Стефан Стамболов“ №10.

Заявка за участие, информация за настаняването и програмата можете да намерите на: http://www.pmg-haskovo.org.

Настаняването и регистрацията на участниците и ръководителите ще се извърши на 8 март 2024 г. от 14:00 ч. до 18:00 ч. в хотел „Тракия”, в хотел „Оазис“ и  в хотел „Родопи”, гр. Хасково.

Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществява от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите (училища, общини, спонсори и др.).

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за националния кръг на олимпиадата по информатика, следва в срок до 26.02.2024 г. да изпратят до директора на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково на имейл: [email protected] списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез изпращане на заявка в срок до 26.02.2024 г. на e-mail: [email protected].

За допълнителна информация: http://www.pmg-haskovo.org

Гергана Генова – ст. експерт по математика в РУО – Хасково, тел.: 038 / 65 00 43 и 0879 00 81 86

Коля Петрова – старши учител в  ПМГ „Акад. Боян Петканчин”- Хасково, тел.: 0885 82 73 90

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД