Олимпиада Climate Science

Изх. № РУО1-15168/20.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Министерство на образованието и науката с № 9105-145/15.04.2022 г., вх. № РУО1-14708/15.04.2022 г., Ви уведомявам, че е отправена покана за участие на български ученици в международна олимпиада, обхващаща теми в областта на климатичните промени, глобалното затопляне и начина за справяне с тях, под наименованието Climate Science. Олимпиадата се провежда on-line,  като в нея участват ученици от над 100 държави, на възраст между 12 – 19 години.

При желание за участие регистрация се извършва на линк: Olympiad | ClimateScience

Моля да сведете информацията за олимпиадата до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД