Онлайн анкета за училища относно достъпа до културни събития и инициативи за ученици на територията на Столична община

Изх. № РУО1-31692/10.11.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-31315/09.11.2020 г., относно изпълнение на европейски проект „Достъп до култура за всички“ (ACCESS) по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз, Ви уведомявам, че Столична община провежда онлайн анкета за училища на тема „Достъп до култура за ученици“. Проучването е адресирано до директори на училища и педагогически екипи.

С оглед гореизложеното в срок до 17 ноември 2020 г. Вие и вашият педагогически екип следва да попълните анкетата на следния адрес: https://bit.ly/3mLjcjS

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД