Онлайн дискусия „Всички в училище: от достъп към качество“

Изх. № РУО1-8733/17.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от сдружение „Образование България 2030“ с вх. № РУО 1-8549/16.03.2021 г., Ви уведомявам, че на 18.03.2021 г. от 16:00 часа ще се проведе онлайн дискусия „Всички в училище: от достъп към качество“.

Събитието цели да постави фокус върху добрите практики и работещи решения, насочени не само към обхвата на учениците в училище, а и към гарантирането на качествено образование и подкрепа за всички тях.

Повече информация за форума и за програмата на дискусията ще намерите в приложената покана.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД