Онлайн ежемесечните срещи за открит диалог на Фондация „ЕкоОбщност“

Изх. № РУО1-35127/20.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32881/ 07.09.2022 г. на Фондация „ЕкоОбщност“, Ви уведомявам, че с настъпване на новата учебна година Фондацията продължава с поредицата от онлайн ежемесечните срещи за открит диалог по отношение на това как младите хора искат да видят подобрено училището си като съдържание на учебния материал, методи на обучение, интересни занимания, здравословна среда за прекарване на свободното време в него, за надграждане на познанията си и увеличаване на контактите и взаимодействието със съученици и учители.

Чрез съвместната инициатива на Фондация „ЕкоОбщност“, Асоциация на центровете за личностно развитие в България и Асоциация „Български детски младежки парламент“ до ноември месец на 2022 г. ще се събират предложения и ще се провеждат срещи с ученици от 8-12 клас, които могат да споделят идеи и имат желание да не са пасивни и критични наблюдатели, а посланици на промяна!

С цел предоставяне на възможност за включване на ученици от цялата страна срещите си провеждат онлайн. На тях се обсъждат проблемите на образователната система през погледа на младите хора, като им се дава възможност да изразят своята гражданска позиция.

В края на годината (ноември или декември 2022 год.) на ученически форум „Свободата да учиш и да бъдеш активен“ ще се проведе заключително обсъждане и финализиране предложенията на една споделена визия към Министерството на образованието и наука и на училищните ръководства.

Регистрационната форма може да бъде попълнена на следната страница https://bit.ly/3Cldxft до 25.09.2022 г.

Предстоящата онлайн среща е планирана за 27 септември 2022 г. от 13:00 – 14:30 ч.. Регистриралите се за участие младежи ще получат връзка за самото събитие, което ще се проведе през платформата ZOOM.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД