Онлайн конкурс за писане на есе на английски език

Изх. № РУО1-20044/17.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-19887/17.06.2021 г. Ви уведомявам, че като част от събитията, посветени на честванията на своя 30-годишен юбилей, Нов български университет организира онлайн конкурс за писане на есе на английски език на тема „Многоезичието и Европейският съюз“. Конкурсът се организира от Център „Компютърна и приложна лингвистика“ – ново звено на Нов български университет, което се специализира в областта на многоезичието, езиковите технологии и превода.

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД