Онлайн олимпиада на английски език за познанието за природните и технологичните бедствия.

Изх. № РУО1- 1703/22.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-1386/20.01.2020 г. Ви уведомявам, за възможността на българските ученици да участват в онлайн олимпиада за познанието за природните и технологичните бедствия, организирана в рамките на уеб-базирания проект BeSafeNet. Инициативата е по линия на Споразумението за големите бедствия към Съвета на Европа ( EUR-OPA Major Hazards Agreement).

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище, че олимпиадата е на английски език и ще се проведе на 28 февруари 2020 г. от 09:00 ч. (GMT). Срокът за регистрация е до 21 февруари 2020 г. 09:00 ч. (GMT).

Допълнителна информация на интернет адрес: http://besafenet.net.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД