Онлайн провеждане на Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание)

Изх. № РУО1- 10048/ 01.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД – 01 – 194/ 30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и в изпълнение на заповед № РД 01 – 135/ 11.03.2021 г., изменена със заповед РД 01- 168/ 01.04.2021 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание), на 02.04.2021 г. от 08,00 часа ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание) от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (онлайн).

За актуална информация следете сайта на турнира: https://sofiacode.com/sti/.

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД