Онлайн фотодокументална изложба на тема „Отражението на войните 1912 -1918 г. върху училището и участие на учители в тях“

Изх. № РУО1-10067/08.05.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-9844/05.05.2020 г. и провеждането на „Майски дни на просвещението, духовността и културата“ по инициатива на Министерство на образованието и науката, Ви уведомявам, че Националният музей на образованието в партньорство с РУО – Габрово са организатори на онлайн фотодокументална изложба на тема „Отражението на войните 1912 -1918 г. върху училището и участие на учители в тях“.

Изложбата е публикувана в Националната електронна библиотека на учителите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД