Оповестяване на резултатите от областните кръгове на олимпиади за възрастови групи/класове, за които се предвижда провеждане на национален кръг

Изх. № РУО1-7487/31.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с въведеното извънредно положение, свързано с разпространението на COVID-19 на територията на страната и писмо на МОН с № 9105-116/26.03.2020 г., вх. № РУО1-7298/26.03.2020 г. относно оповестяване на резултатите от областните кръгове на олимпиади за възрастови групи/класове, за които се предвижда провеждане на национален кръг, Ви уведомявам:

  1. В срок до три дни, след като бъдат възстановени учебните занятия, ще бъдат публикувани на официалната страница на МОН протоколите за допуснатите до национален кръг ученици.
  2. В същия срок ще бъде предоставена необходимата информация на училищата координатори и ще бъдат върнати за разсекретяване работите на недопуснатите ученици, съгласно регламента на съответната олимпиада.

Това се налага от обстоятелството, че разсекретяването на олимпиадите предполага съсредоточаване на голяма група от хора, членове на съответните комисии, което в настоящата ситуация е недопустимо.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД