Оповестяване на резултати от областните кръгове на олимпиади

Изх. № РУО1-7988/09.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА КООРДИНАТОРИ

НА ОБЛАСТНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-116/ 09.04.2020 г., с вх. № РУО1-7930/ 09.04.2020 г. относно обявяването на резултатите от областния кръг на част от ученическите олимпиади (по български език и литература, по математика, по математическа лингвистика, по информатика, по история и цивилизации, по физика, по астрономия, по география и икономика и на олимпиадата „Знам и мога“) в условията на извънредно положение Ви уведомявам следното:

  1. Неразсекретените писмени работи ще бъдат изпратени от Учебния център на МОН до училищата координатори на областните кръгове при спазване на изискванията на съответните регламенти на олимпиадите.
  2. Списъците на недопуснатите до национален кръг ученици с окончателните им резултати от арбитража от националните комисии ще бъдат изпратени по електронен път до училищата координатори от експертите по съответните учебни предмети в МОН.

Във връзка с описаното следва да създадете в кратки срокове организация, при спазване изпълнението на всички епидемиологични мерки, за разсекретяване на неразсекретените писмени работи, които ще получите от Учебния център, и на тези, които не са предложени от областните комисии за допускане до националния кръг на съответната олимпиада. Резултатите следва да се публикуват на сайта на Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД