ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕДИН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ ОТ УЧИЛИЩЕ ЗА ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩНА СРЕДА ОТ 5 ДО 7 КЛАС И ОТ 8 ДО 11 КЛАС

Изх. № № РУО1-21584/20.08.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-270/19.08.2020 г., вх. № РУО1-21529/19.08.2020 г., Ви уведомявам, че е приета Национална стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г. и са утвърдени за изпълнение национални програми за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда от 5 до 7 клас и от 8 до 11 клас.

Във връзка с преминаване през задължителни обучения на специалисти от училищата,  е необходимо да определите задължително по един педагогически специалист от училище – психолог или педагогически съветник, който да участва в обученията по националните програми за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда от 5 до 7 клас и от 8 до 11 клас.

За училищата, в които няма психолог или педагогически съветник, моля да бъде определен учител по философия, а за основните и обединените училища – учител по  биология и здравно образование.

Информацията следва да бъде предоставена в срок до 8.09.2020 г.

на следия линк: https://docs.google.com/forms/d/1luUi76L00oWDPHg5E_PEo5yCSiKQiP1bRSXyF-lhtP4/edit

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД