Определяне на задълженията на комисията за провеждане на ДЗИ на училищно равнище

Изх. №РУО1-9466/ 04.04.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно заповед №РД09-463/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ, в срок до 07.04.2023 г. следва да определите състава, задълженията, времето и мястото на изпълнение на задълженията на комисията за провеждане на ДЗИ на училищно равнище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД