Определяне на начален час при организиране и провеждане на НВО по чужд език и НВО по информационни технологии за X клас за учебната 2021/20022 година /по желание на ученика/

Изх. № РУО1-18162/16.05.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-178/12.05.2022 г, с вх. №РУО1-17830/ 13.05.2022 г.   относно определяне на начален час при организиране и провеждане на НВО по чужд език и НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности за X клас /по желание на ученика/.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД