Организация за провеждане на държавния изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация на 04.06.2021 г.

Изх. № РУО1-16615/28.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И УЧИЛИЩАТА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В XII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-165/27.05.2021 г., вх. № РУО 1-16374/27.05.2021 г. относно създаване на  организация за провеждане на държавния изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация на 04.06.2021 г., в изпълнение на заповед № РД 09-2133/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за лица, придобили право да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация преди и през учебната 2020/2021 година, сесия юни-юли 2021 г., Ви уведомявам, че съгласно чл. 105, ал 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да определи до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника на регионалното управление на образованието. В чл. 8 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование е регламентирана възможност директорът на училището със заповед да намали продължителността на учебните  часове.

Директорът на училището може да направи мотивирано искане за преминаване на ученици в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) само в случаите, когато е невъзможно да се създаде необходимата организация за провеждане на държавния изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация на 04.06.2021 г. и са изчерпани посочените нормативни възможности.

За преминаване в ОРЕС по чл. 115а. ал. 1 във връзка с чл. 105, ал 1 от ЗПУО за ученици, които не участват в изпита по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация на 04.06.2021 г., в срок до 01.06.2021 г. следва да внесете доклад до началника на РУО – София-град с мотивирано искане, съгласувано с Обществения съвет към повереното Ви училище и получено съгласие на родителите на учениците, които са до 12-годишна възраст.

С оглед гореизложеното, моля в срок до 12.00 часа на 01.06.2021 г. да попълните исканата информация на посочения линк: https://forms.gle/UtWkGnrthLmD55ba7

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД