Организация и подготовка за провеждане на ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, сесия май-юни 2024 година

Изх. № РУО1-14662/10.05.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-62/10.05.2024 г., вх. №РУО1-14643/10.05.2024 г., и във връзка с дейностите по организирането и провеждането на ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, сесия май-юни 2024 година, е необходимо:

1. Директорите на училища, в които има зрелостници, подали заявление да положат ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, в срок до 14.05.2024 г. писмено да потвърдят на председателя на регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ, че на всеки зрелостник, получил служебната си бележка за допускане до ДЗИ, е предоставен акаунтът му в edu.mon.bg и са уточнени потребителското му име и паролата му за участие в изпита.

2. Директорите на училищата, в които ще се провеждат ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, да:

  • изискат от длъжностните лица да инсталират скрипта за проверка на екрана, като спазват инструкциите от началната страница на mon.bg в периода 10 – 14 май 2024 година.
  • организират техническа проверка на лаптопите, като длъжностните лица задължително да изчистят екраните от стари файлове с решения на практически задачи от проведените стрес-тестове и се уверят още веднъж, че всичко работи – вход в изпитната система, приложения, необходими за съответния изпит, и т.н.
  • осигурят стабилна и сигурна връзка с интернет, а при възникване на локален проблем в реално време да имат готовност за използване на устройства от тип „бисквитки“ или „флашки“;
  • изискват използване на панел „Комуникация“ при възникване в реално време на въпроси, свързани с функционални бутони в изпитната система mon.bg, а при затруднения и проблеми от друг характер своевременно да се обръщат към председателя на регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ.
  • в срок до 14.05.2024 г. да изпратят на председателя на регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ информация за готовността за провеждане на ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-522/11.04.2024 г.
на министъра на образованието и науката/