Организация и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“

Изх. № РУО1-5054/25.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година, изменена със заповед № РД 09-2643/30.09.2021 г., изменена със заповед № РД 09-3386/15.10.2021 г., изменена със заповед № РД 09-3971/29.10.2021 г., изменена със заповед № РД 09-4364/11.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на националните кръгове на олимпиадите и националните състезания , Ви уведомявам, че от 4 до 6 февруари 2022 г. в град Кюстендил ще се проведе Националното състезание „Турнир на младите физици”. Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Кюстендил и ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил.

Регламентът на Националното състезание „Турнир на младите физици” (втори кръг), както и 12-те задачи на английски език и на български език, върху които ще се проведе състезанието, са обявени на интернет страницата на Министерство на образованието и науката: https://www.mon.bg/bg/80 и на интернет страницата на Националното състезание: https://iypt-bg.org. Състезанието се провежда на български език за селективните физични битки и на английски език – за финалните физични битки.

Право на участие в състезанието имат ученици от всички български общински, държавни и частни училища, както и от училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства във възрастовата група от VIII до ХІІ клас, обучавани в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение.

За участие в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и за снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието.

Заявки за участие в състезанието (по образец, с попълнени всички клетки от таблиците) в несканиран вид (формат Excel) се изпращат най-късно до 28.01.2022 г. на: [email protected] и [email protected]

Националното състезание „Турнир на младите физици“  ще се проведе онлайн през платформата Zoom. Подробности относно провеждане на състезанието ще бъдат предоставени след получаване на заявките за участие.

За допълнителна информация по въпросите, свързани с организацията на втори кръг на Националното състезание „Турнир на младите физици”, можете да се обръщате към Винка Стоименова – старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО – Кюстендил, телефон: 0885 322 916.

 

Приложения:

  1. Заявка за участие (образец във формат Excel).
  2. Декларация за информираност и съгласие (образец).
  3. Списък на участниците, които желаят резултатите им да бъдат оповестявани.
  4. Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Турнир на младите физици” през учебната 2021/2022 година.

           

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД