Организация и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“

Изх. № РУО1-1699/20.01.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № П-251/18.01.2023 г. от РУО – Кюстендил, вх. № РУО 1-1423/18.01.2023 г., в изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че в периода 3-5 февруари 2023 г. в град Кюстендил ще се проведе Националното състезание „Турнир на младите физици”. Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Кюстендил и ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил.

Регламентът на Националното състезание „Турнир на младите физици” (втори кръг), както и 12-те задачи на английски език и на български език, върху които ще се проведе състезанието, са публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката /www.mon.bg/bg/80/, на интернет страницата на Националното състезание www.iypt-bg.org и на сайта по природни науки. Състезанието се провежда на български език за селективните физични битки и на английски език – за финалните физични битки.

Право на участие в състезанието имат ученици от всички български общински, държавни и частни училища, както и от училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства във възрастова група от VIII до XII клас от дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение. За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава  декларация (по образец) за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и за снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

За участие в предвидените дейности по програмата на състезанието, всички участници и ръководителите им следва да пристигнат в гр. Кюстендил и да се настанят най-късно до 17.00 часа на 3 февруари 2023 г.

 1. Основни акценти във връзка с организацията на състезанието:
 2. Избора на хотел, вида на стаите и броя на нощувките на участниците в Националното състезание се извършва лично от съответния ръководител или придружител на отбор, или участник от съответния регион в договореност с избрания хотел.
 3. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотелите точните данни на изпращащата страна.
 4. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училището, общината, съответното РУО, спонсори или др.
 5. Заявки за участие в състезанието (файл във формат Excel), заедно със списък на участниците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите им, се подават на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected].

Заявките за участие в състезанието (по образец) следва да бъдат да бъдат изпратени най-късно до 27 януари 2023 г. в несканиран вид (формат Excel) с попълнени всички клетки от таблиците. Файлът-заявка следва да е наименован: turnir_ruo_YYYY.xlsx (YYYY е името на населеното място). В същия срок на посочените електронни адреси се изпращат и копия на декларациите за информираност и съгласие. В случай, че има участници, които са със специални образователни потребности, при подаване на заявките следва да се посочат точно какви са необходимостите им.

 1. Регистрацията на участниците (учениците и техните ръководители) ще се извърши от 17.00 ч. до 18.00 ч. на 03.02.2023 г. в Конферентната зала на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил, ул. „Проф. Георги Паспалев“ №11.
 2. Основни акценти във връзка с провеждане на състезанието:
 3. Откриването на състезанието ще се осъществи в Конферентната зала на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил, като е предвидено при откриването всеки отбор да се представи по атрактивен начин в рамките на 3-4 минути. При подаване на заявките за участие е необходимо да се опише накратко как ще се представи отборът (мултимедийна презентация, филм, скеч, демонстрация и т. н.) и необходимостта от техническо обезпечаване.
 4. Състезателната част ще се проведе в зали на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил.
 5. Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само след представяне документ за самоличност или ученическа карта.

При усложняване на епидемичната обстановка и невъзможност за присъствено провеждане, състезанието ще се проведе от разстояние в електронна среда съгласно заповед на министъра на образованието и науката, за което ще бъдете уведомени своевременно.

За допълнителна информация по въпросите, свързани с организацията на Националното състезание „Турнир на младите физици” може да се обръщате към Винка Стоименова – старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО – Кюстендил, телефон: 0885 322 916 и към Елена Стоилова – директор на ПМГ ,,Проф. Емануил Иванов“, телефон: 0886 414 838 и 0886 414 810.

 

Приложения:

 1. Заявка за участие в Национално състезание „Турнир на младите физици” (образец във формат Excel).
 2. Програма за провеждане на Национално състезание „Турнир на младите физици”.
 3. Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание (образец).
 4. Декларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада/състезание (образец).
 5. Списък на участниците, които желаят резултатите им да бъдат оповестявани
 6. Регламент за организиране и провеждане на Национално състезание „Турнир на младите физици” през учебната 2022/2023 година.
 7. Информация за хотели в гр. Кюстендил с условия за настаняване.

 

           

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД