Организация и провеждане на националния кръг на олимпиадата по биология

Изх. № 6790/ 14.02.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година и заповед № РД 4-30/26.01.2023 г. на началника на Регионално управление на образованието – Силистра Ви уведомявам, че в периода от 25 до 26 март 2023 г. в гр. Силистра ще се проведе националният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование. Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Силистра и ПМГ „Св. Климент Охридски”, гр. Силистра. Партньор в провеждане на олимпиадата е община Силистра.

За домакин на националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование е определена ПМГ „Св. Кл. Охридски” – 7500 гр. Силистра, ул. „Москва“ №21, където ще се проведат теоретичния и практическия кръг на олимпиадата.  При необходимост от допълнителна информация: Анелия Невска –директор, тел. 0899827021; Веселина Георгиева – заместник-директор по учебната дейност, тел. 0898654950; : [email protected]

Допускането на учениците до участие в олимпиадата ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта. Отказът на ученик от участие в националния кръг на олимпиадата се заявява писмено с декларация до проф. д-р Албена Йорданова – председател на Националната комисия, за да бъде включен следващия ученик, съгласно резултатите от арбитража.

Според регламента на олимпиадата учениците могат да използват собствен калкулатор с прости математически функции.

С оглед гореизложеното, в срок до 17.00 ч. на 15.03.2023 г. следва да изпратите заявка по образец на e-mail: [email protected]. Заявките трябва да са в несканиран вид с попълнени всички клетки от таблиците в образеца на заявка. Файлът на заявка от съответното училище следва да е с име: Zajavka_NK_BZO_XXXX_YYYY (XXXX e училището, YYYY е името на населеното място).

За участниците в олимпиадата са осигурени места в хотели в гр. Силистра, описани в приложението. Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места на посочените телефони в хотела, който са избрали до 16 март 2023 година. Местата в хотелите са ограничени и резервациите ще се изпълняват по реда на постъпването им. Настаняването и регистрацията на участниците и техните ръководители е в хотелите „Сердика”, „Данубе”, „Виена“, „Силистра” и „Здравец“, в интервала от 14.00 часа до 17.30 часа на 24 март 2023 г. При регистрацията ръководителите следва да представят за справка на хартиен носител списък с имената на учениците, дата и година на раждане, училище, клас,  област, град. Заплащането на нощувките ще се извършва по време на настаняването в съответния хотел. За издаване на фактури на рецепцията на хотела е необходимо да бъдат предоставени точните данни на изпращащата страна. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна – училище, община, РУО (за експерти), спонсори или др.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе в Драматичен театър „Сава Доброплодни“, гр. Силистра от 18.00 ч. на 24 март 2023 г.

 

Приложения:

  1. Програма на националния кръг.
  2. Образец на заявка за участие.
  3. Регламент на олимпиадата.
  4. Оферта за хотелите в гр. Силистра.
  5. Карта на гр. Силистра.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД