Организация и провеждане на националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда на 15 и 17 март 2024 г. в Гоце Делчев

Изх. № РУО1 – 7488/ 05.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Благоевград с вх. № РУО 1-7330/05.03.2024 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на заповед №РД 09–2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученически олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 г., в периода от 15 до 17 март 2024 г., в гр. Гоце Делчев ще се проведе LVI Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.

Организатори на националния кръг на олимпиадата са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Благоевград и ПМГ „Яне Сандански“– гр. Гоце Делчев.

І. Основни акценти във връзка с организацията на националния кръг на олимпиадата:

 1. Изборът на хотел, вид на стаята и брой на нощувките за участниците в националният кръг и техните ръководители и/или придружители, се извършва лично от съответния ръководител или придружител на участника.
 2. Настаняването на участниците и техните ръководители ще се осъществи в хотелите „Неврокоп”, „Воденицата” и „Военен клуб Гоце Делчев“, в интервала от 14:00 до 17:30 часа на 15 март 2024 г.
 3. Регистрацията на участниците в олимпиадата (от всички хотели) се извършва от 16:00 ч. до 17:30 ч. в Лоби бар на Хотел „Неврокоп“.
 4. Ръководителите на отборите предоставят на организаторите на хартиен носител списък с трите имена на учениците, клас, училище и населено място, с подпис на директора и печат на училището.
 5. Заплащането на нощувките се извършва по време на настаняването в съответния хотел или по банков път. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела точните данни на изпращащата страна.
 6. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна – училище, община, съответно РУО, спонсори или др.
 7. Официалното откриване на финалния кръг на Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда, ще се състои в залата на хотел „Неврокоп“ – ул. „Михаил Антонов“ №1, от 18:00 часа на 15 март 2024 г.
 8. Официалната вечеря (вечер на запознанството) за желаещите ръководители и ученици, национална комисия и гости на форума, ще се състои в ресторант „България”, по зададена предварителна заявка.
 9. Всеки ръководител, който ще присъства на официалната вечеря заплаща своя куверт и този на учениците си по време на регистрацията в хотел „Неврокоп“, след което получава талон за официалната вечер в ресторанта.

ІІ. Основни акценти при провеждане на състезателната част на националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда:

 1. Теоретичният и практическият етап на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведат в ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, съобразно програмата на дейностите.
 2. Допускането на учениците до участие в олимпиадата ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа лична карта със снимка.
 3. Според регламента на олимпиадата учениците не могат да използват програмируем калкулатор и/или калкулатор, който извършва регресионен анализ и решава алгебрични уравнение.
 4. Продължителността на теоретичния кръг на олимпиадата е:
  • за I, II, III и IV състезателна група – 4 астрономически часа;
  • за V състезателна група – 5 астрономически часа.
 5. В експерименталния кръг участват само учениците от V състезателна група.
 6. Всеки участник в експерименталния кръг трябва да си е осигурил подходящо облекло – бяла престилка, защитни очила и ръкавици (латексови, нитрилни, винилни и други).
 7. Експерименталният кръг е с продължителност три астрономически часа.
 8. Обявяването на класирането на учениците, награждаването на победителите и официалното закриване на LVI Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда ще се състои от 19:00 ч. на 17.03.2024 г. в хотел „Неврокоп“. Закриването на олимпиадата и награждаването на участниците от Националната комисия е официален завършек на усилията, които са положили за подготовката учениците и техните учители, поради което тяхното присъствие на официалното обявяване на резултатите е значим момент от състезанието.

С оглед гореизложеното, моля до 11.03.2024 г. (понеделник) да изпратите на e-mail: [email protected] заявка по образец с попълнени всички клетки в таблицата. На същия имейл е необходимо да предоставете и сканирани копия на входираните декларации по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезание за информирано съгласие от родителите за публикуване/непубликуване на резултатите (оригиналите се съхраняват в училището, в което се обучава ученикът).

За допълнителна информация: Анета Стоянова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Благоевград, тел. 0893 076407 и e-mail: [email protected]

Приложения:

 1. Програмата за провеждане на националния кръг на олимпиадата по химия.
 2. Образец на заявка за участие.
 3. Предложение за хотели.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД