Организация и провеждане на националния кръг на олимпиадата по биология

Изх. № РУО1-7631/06.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Ловеч с вх. № РУО 1-6991/29.02.2024 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г., изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, от 22 до 24.03.2024 г. в гр. Ловеч ще се проведе националния кръг на XLIX Национална олимпиада по биология и здравно образование. Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Ловеч и Профилираната природо-математическа гимназия, гр. Ловеч. Партньор в провеждането на олимпиадата е община Ловеч.

І. Основни акценти във връзка с организацията на националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование:

 1. За участниците в олимпиадата са осигурени места в хотели в град Ловеч, описани в приложението. Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират до 14 март 2024 г. места на посочените телефони в хотела, който са избрали. Местата в хотелите са ограничени и резервациите ще се изпълняват по реда на постъпването им. Настаняването и регистрацията на участниците и техните ръководители ще се осъществи в хотелите „Ловеч”, „Лиани”, „Вароша“ и „Президиум палас“, в интервала от 14.00 часа до 17.30 часа на 22 март 2024 г.
 2. Регистрацията на участниците и техните ръководители ще се осъществи в хотел „Ловеч“, в интервала от 14.00 до 17.30 часа. Необходимо е при регистрацията ръководителите да представят на хартиен носител списък с имената на учениците, дата и година на раждане, училище, клас, област, град – за справка.
 3. Заплащането на нощувките е по време на настаняването в съответния хотел. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела точните данни на изпращащата страна;
 4. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна – училище, община, съответно РУО (за експерти), спонсори или др.
 5. Официалното откриване на XLIX Национална олимпиада по биология и здравно образование ще се проведе в Ловчанско читалище „Наука – 1870“, гр. Ловеч от 18.00 часа на 22 март 2024 г.
 6. Официална вечеря (вечер на запознанството) за желаещите ръководители, националната комисия и гостите на олимпиадата ще се състои в ресторант „Драката”, гр. Ловеч, по зададена предварителна заявка.

ІІ. Основни акценти при провеждане на състезателната част на националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование:

 1. Допускането на учениците до участие в олимпиадата ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.
 2. Според регламента на олимпиадата учениците могат да използват собствен калкулатор с прости математически функции.
 3. Отказът на ученик от участие в националния кръг на олимпиадата се заявява писмено с декларация до председателя на Националната комисия проф. д-р Албена Йорданова, за да се включи следващия ученик, според резултатите от арбитража.

При необходимост от допълнителна информация: Профилирана природо-математическа гимназия  е гр. Ловеч , ул. „Акад. Урумов“  №1, директор – Венцеслав Георгиев, тел. 0882 738 422; заместник-директор по учебната дейност – Даниела Симеонова, тел. 0889 328 380.

С оглед гореизложеното, в срок до 14.00 ч. на 14.03.2024 г. моля да изпратите заявка по образец на e-mail: [email protected]. Заявките трябва да са в несканиран вид с попълнени всички клетки от таблиците в образеца на заявка. Файлът на заявка от съответното училище следва да е с име: Zajavka_NK_BZO_XXXX_YYYY (XXXX e училището, YYYY е името на населеното място). Ако някоя група ще се настанява самостоятелно в непосочен от организаторите хотел или няма да нощува, това се отразява при подаване на заявката. За участниците се предлага в свободното им време безплатно посещение на историческите и културните забележителности на град Ловеч. Броят на желаещите да посетят обектите се уточнява в заявката.

За допълнителна информация: Младен Додев – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Ловеч, тел. 0988335549

 

Приложения:

 1. Програма на националния кръг на олимпиадата.
 2. Образец на заявка за участие.
 3. Регламент на олимпиадата.
 4. Оферта за хотелите в гр. Ловеч.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД