Организация и провеждане на националния кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2020/ 2021 г.

Изх. №  РУО1-16047/25.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-545/05.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-552/08.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-564/08.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-706/17.03.2021 г., изменена със заповед № РД09-823/ 05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 09-711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на епидемично разпространение на COVID 19, регламентът на олимпиадата по астрономия за учебната 2020/2021 г. и извършените от Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата изменения в регламента, публикувани на 25.04.2021 г., Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 06.06.2021 г. от 08:00 часа по региони в училищата, които са  определени от началника на РУО за училище-координатор на областния кръг.

Училище-координатор за олимпиадата по астрономия за област София-град е 10 СУ „Теодор Траянов“, район „Младост I”, ул. „Методи Андонов” № 1.

Националният кръг на олимпиадата по астрономия се провежда в един тур с продължителност 5 астрономически часа и съдържа 5 задачи. Учениците се състезават в 3 възрастови групи: VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас.

Участници в националния кръг на олимпиадата по астрономия от София-град са учениците, съгласно „Протокол на националната комисия за резултатите на учениците, допуснати до национален кръг на олимпиадата по астрономия“, публикуван на сайта на МОН.

Училището-координатор осигурява подходящи условия за провеждане на олимпиадата, съобразени с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“ и заповед № РД 09 -711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на епидемично разпространение на COVID 19.

Придружителите и участниците следва да се явят в училището-координатор до 07:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 07:40 часа.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир). Не е разрешено използването на програмируем калкулатор (включително калкулатор, който извършва регресионен анализ и решава алгебрични уравнения).

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

Приложения:

  1. Регламент на олимпиадата по астрономия за учебната 2020/2021 г.
  2. Изменения в регламента на олимпиадата по астрономия, публикувани на 25.04.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД