Организация и провеждане на областния кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-441/ 08.01.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед №РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед №РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и Регламента за провеждане на националната олимпиада по руски език през учебната 2023/2024 година, Ви уведомявам, че олимпиадата по руски език се провежда в три кръга – общински, областен и национален.

Общинският кръг на националната олимпиада по руски език следва да се проведе до 14 януари 2024 г. В олимпиадата по руски език право да участват имат ученици от V до XII клас, които изучават руски език като чужд език в училище. Участниците се групират по класове в състезателни групи. Брой състезателни групи – 8. Контролът по провеждането на общинския кръг се осъществява от директора на съответното училище. За участие в областния кръг се допускат ученици от V, VI, VII, VIII, IX и X клас, които са получили не по-малко от 45 точки от 60 възможни на общинския кръг и ученици от XI и XII клас, които са получили не по-малко от 60 точки от 80 възможни на общинския кръг.

На следния линк следва да попълните информация относно провеждането на общинския кръг в повереното Ви училище: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcN2_RrMBoDfPEE1G4UfjffUQJHZuHrMZLK3n2Imco78reWg/viewform?usp=sf_link

Областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 03.02.2024 г. от 09.00 часа в 35 СЕУ „Добри Войников“. Квесторите следва да се явят в  35 СЕУ „Добри Войников“ на 03.02. 2024 г. в 08.15 часа. Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 03.02.2024 г. в 08.30 ч. в  35 СЕУ „Добри Войников“, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва в срок до 14:00 часа на 23.01.2024 г. да изпратят на 35 СЕУ „Добри Войников“ – училище координатор на областния кръг на олимпиадата, на имейл: [email protected] , както и на електронните адреси на старши експертите по чужд език и по майчин език в РУО – София-град: [email protected] и [email protected] следното:

  1. Протокол /по приложения образец/ на класираните за областния кръг ученици и техните резултати по състезателни групи във формат Excel, подписан с електронен подпис от директора на училището.
  2. Списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т. е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика.
  3. Списък на определените от Вас четци /с посочени три имена и заемана длъжност в повереното Ви училище/ за областния кръг /на всеки 5 класирани ученици следва да определите по 1 четец/. Обръщам внимание, че четците следва да отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 1 от Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемането на длъжността „учител по руски език“.

Горепосочената информация се изпраща в регламентирания срок от официалния електронен адрес за кореспонденция на съответното училище. Протоколи, получени по друг начин или извън регламентирания срок няма да бъдат разглеждани.

Информация за организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2023/2024 година ще бъде публикувана на сайта на 35 СЕУ „Добри Войников“.

Регламентът за организиране и провеждане на националната олимпиада по руски език за учебната 2023/2024 година е публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката, в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
  2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
  3. Образец на протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата по руски език през учебната 2023/2024 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД