Организация и провеждане на областния кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-107/03.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по немски език, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по немки език ще се проведе на 05.02. 2023 г. от 14.00 часа в 91.НЕГ „Професор Константин Гълъбов“, ул. „Позитано“ №26.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва в срок до 13.01.2023 г. да изпратят по служебен път на 91.НЕГ „Професор Константин Гълъбов“- училище координатор, списък на класираните за областен кръг ученици, копия на декларации за информираност и съгласие (по образец) от ученика, в случай, че има навършени 16 години, или от родителя/настойника за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас на имейлите на училището координатор  [email protected] , и на експерта по чужд език и по майчин език в РУО – София-град  [email protected]

Квесторите следва да се явят в  91.НЕГ „Професор Константин Гълъбов“на 05.02.2023 г. в 13.15 часа.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 05.02.2023 г. в 13.30 часа в  91.НЕГ „Професор Константин Гълъбов“, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Приложения:

  1. Протокол за явилите на общински кръг и за класираните за областен кръг ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД