Организация и провеждане на общинските кръгове на олимпиадите по чужди езици

Изх. № РУО1-41032/13.12.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадите по чужди езици ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на Регламентите на олимпиадите по чужди езици.

В срок от 7 работни дни след провеждане на общинските кръгове следва да изпратите на училищата-координатори и на експертите по чужд език и по майчин език в РУО – София-град  протоколите за явилите се на общински кръг и за класираните за областен кръг ученици, подписани с електронен подпис от директора на училището, както следва:

  1. Руски език – до 09.01.2022 г., на електронните пощи на 35.СЕУ и на [email protected]
  2. Немски език – до 09.01.2022 г., на електронните пощи на 91.НЕГ и на  [email protected]
  3. Английски език – до 16.01.2022 г., на електронните пощи на II.АЕГ и на [email protected]
  4. Испански език – до 23.01.2022 г., на електронните пощи на 157.ГИЧЕ и на [email protected]
  5. Френски език – до 23.01.2022 г г., на електронните пощи на 9.ФЕГ и на [email protected]
  6. Италиански език – до 23.01.2022 г., на електронните пощи на 105.СУ и на [email protected]

За участие в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място).

 

Приложения:

  1. Протокол за явилите на общински кръг и за класираните за областен кръг ученици.
  2. Декларация за информирано съгласиеза ученици над 16 години.
  3. Декларация за информирано съгласие за ученици под 16 години.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД