Организация и провеждане на общинските кръгове на олимпиадите по чужди езици

Изх. № РУО1-2733/20.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадите по чужди езици ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден График за организиране и провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., и на Регламентите на олимпиадите по чужди езици.

В изпълнение на т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката със заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-градр за училища координатори на областните кръгове на олимпиадите по чужди езици  са определени шест столични училища. Необходимо, при спазване на изискванията и сроковете на горецитираните заповеди и на регламентите на олимпиадите,  да изпратите на училищата координатори и на експертите по чужд език и по майчин език в РУО – София-град  протоколите (по образец) за явилите се на общински кръг и за класираните за областен кръг ученици, подписани с електронен подпис от директора на училището, както следва:

  1. Руски език – до 23.01.2021 г., на електронните пощи на 35.СЕУ и [email protected]
  2. Английски език – до 24.01.2021 г., на електронните пощи на  II.АЕГ и [email protected]
  3. Испански език – до 31.01.2021 г., на електронните пощи на  90.СУ и [email protected]
  4. Френски език – до 31.01.2021 г., на електронните пощи на  9.ФЕГ и [email protected]
  5. Италиански език – до 31.01.2021 г., на електронните пощи на  36.СУ и  [email protected]
  6. Немски език – до 06.02.2021 г., на електронните пощи на  91.НЕГ и  [email protected]

Списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от  Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

 

Приложение:

  1. Протокол за явилите на общински кръг и за класираните за областен кръг ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД