Организация на дейността по преминаване в ОРЕС/ПВРЕС

Изх. № РУО1-.30928/24.09.21г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение заповед № РД09-2062/13.09.2021 г. на министъра на образованието и науката (изпратена с писмо №РУО1-29194/13.09.2021 г.) моля за прецизност в изпъление на  дейносттите по преминаване в ОРЕС/ ПВРЕС. Напомнаям, че съгласно чл. 40 а, ал.1 и ал. 2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката в случаите, когато имате една паралелка, карантинирана и отразена в модул „Карантина“ като паралелка в ОРЕС/ ПВРЕС – заповедта се издава от директора. При две и повече паралелки – заповедта се издава от министъра на образованието и науката.

Докладите до началника на РУО – София-град трябва да бъдат изпратени в деня, от който започва карантината и учениците от паралелката преминават в ОРЕС/ ПВРЕС до 14:00 часа, най-късно. Подадените по-късно доклади остават за следващия ден. Докладите, които не са подадени в срок, няма да получат разрешение от министъра на образованието и науката за деня. Задължително от посочения формуляр на доклад се попълват:

 т. 1. Преминаване на отделни паралелки в ОРЕС – упоменават се причината и периода.

Решението за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда е взето от:

 1. Педагогическия съвет ……………………………………………………..

                                                                           (номер и дата на решението)

 

 1. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – ……………………….

                                   (номер и дата на документа, прилага се решението или предписанието на РЗИ )

 

 1. Областния/общинския кризисен щаб………………………………………….

                                   (номер и дата на документа, прилага се решението или предписанието)

 Маркирайте решението за преминаване в ОРЕС/ ПВРЕС от кого е взето и приложете съответния документ, ако имате такъв.

Обръщам внимание на следното:

 1. Докладите (Приложение 1 или Приложение 2 към заповедта) изпращайте по Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в WORD формат. Документи, изпратени в различен формат и/или неподписани, няма да се приемат.
 2. Докладите се подписват с електронен подпис на директора на образователната институция на определеното място за подпис на директора в доклада (WORD формат). За полагането на електронния си подпис директорът изпълнява следните стъпки:
  • (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора (обозначено e с Х)  избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“;
  • (2) Въвежда име и фамилия и длъжност;
  • (3) Директорът полага своя електронен подпис – с десен бутон върху полето за подпис  на директора (обозначено e с Х) избира „Подпиши/ Sign”.

 

 

Приложения:

 1. Приложение 1 – Доклад от директор на училище (Аргументирано предложение за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда).
 2. Приложение 2 – Доклад от директор на детска градина (Аргументирано предложение за преминаване към провеждане на педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД