Организация на доброволно еднократно тестване за COVID -19 на педагогическите и непедагогическите специалисти в столичните училища

Изх. № РУО 1-27839/01.09.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с цел осигуряването на безопасно присъствено начало на учебната 2021/2022 година министерството на образованието и науката, съвместно с министерство на здравеопазването дава възможност на педагогическите и непедагогическите специалисти да бъдат тествани доброволно еднократно за COVID -19.

В изпълнение на писмо на министъра на образованието и науката № 9105-291/01.09.2021 г., вх. № РУО 1-27768/01.09.2021 г. е необходимо да проведете заседания на педагогическите съвети, на които да вземете решение за екипите Ви, дали са за или против тестването на педагогическия и непедагогическия персонал в училището и до края на деня на 07.09.2021 г. да имате възможност да подадете информация към РУО – София-град, която допълнително ще Ви бъде изискана.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД