Организация на постъпващи документи в РУО – София-град

Изх.№РУО1-6501/12.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Във връзка със създадената усложнена епидемиологична ситуация и необходимостта от ограничаване на лични контакти, Ви уведомявам, че документи от образователните Ви институции ще бъдат приемани в РУО – София-град само по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчвани или чрез електронна поща.

Всички документи, изпратени по електронен път в РУО – София-град получават входящ номер.

Моля за Вашето разбиране и отговорно поведение в създадената обстановка. Личната дисциплина на всеки от нас е условие за преодоляване на временните затруднения.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД