Организация по провеждането на областния кръг на олимпиада по география и икономика

Изх. № РУО1-2996/31.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09- 3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед  № РД 01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 17.02.2024 г. (събота) от 14:00 часа, както следва:

  1. 122. ОУ „Николай Лилиев“, район „Лозенец”, ул. „Презвитер Козма“ № 2, за учениците от първа състезателна група (V клас), от следните училища: НПМГ, СМГ, 55 СУ, 107 ОУ, 109 ОУ, 143 ОУ и НУККЛИЕК.
  2. 21. СУ „Христо Ботев”, район „Лозенец”, ул. „Люботрън” № 12, за учениците от първа състезателна група (V клас), от всички останали училища.
  3. НПГПТО „М. В. Ломоносов“, район „Възраждане”, ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 148, за учениците от втора състезателна група (VI клас), от всички училища.
  4. 51. СУ „Елисавета Багряна“, район „Красно село“, ул. „Софийски герой” № 28, за учениците от четвърта състезателна група (VIII и IX клас), от всички училища; за учениците от пета състезателна група (X клас), от всички училища; за учениците от шеста състезателна група (XI и XII клас), от всички училища; за учениците от трета състезателна група (VII клас), от следните училища: 119 СУ, 143 ОУ, ПЧМГ и НГДЕК.
  5. 19. СУ „Елин Пелин“, район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16, за учениците от трета състезателна група (VII клас), от всички останали училища.

Класираните за областен кръг ученици следва да се явят на 17.02.2024 г. в 13:00 часа с документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта) и химикал, в съответното училище домакин, като заемат местата си в изпитните зали до 13:30 часа.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва в срок до 07.02.2024 г. да изпратят по служебен път на 12 СУ – училище координатор, на имейл: [email protected], списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

В срок до 07.02.2024 г. училищата, от които има класирани ученици следва да изпратят на училищата домакини списък на определените със заповед на директора квестори /с име и фамилия, заемана длъжност и учебен предмет, по който преподава квесторът/, на следните имейли: [email protected] (122 ОУ); [email protected] (21 СУ); [email protected] (НПГПТО); [email protected] (19 СУ); [email protected] (51 СУ). На всеки пет 5 класирани ученици следва да определите по един квестор.

Квесторите следва да се явят в съответното училище домакин, в което са разпределени, на 17.02.2024 г. в 12:45 ч. за инструктаж.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД