Организация по провеждането на областния кръг на олимпиада по география и икономика.

Изх. № РУО1 – 2581/31.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/,  на заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания /Приложение 1/, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г., изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и Регламента на олимпиадата по география и икономика, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 18.02.2023 г. (събота) от 09:00 часа. Времето за провеждане на областния кръг е 3 (три)  астрономически часа.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 18.02.2023 г. до 08:30 часа с документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта) и химикал, в следните училища домакини:

  1. 122. ОУ „Николай Лилиев“ – район „Лозенец”, ул. „Презвитер Козма“ № 2, за учениците от първа състезателна група – 5 клас, от следните училища: СМГ, НГДЕК, 6 ОУ, 19 СУ, 45 ОУ, 55 СУ, 122 ОУ, 142 ОУ и 143 ОУ.
  2. 21. СУ „Христо Ботев” – район „Лозенец”, ул. „Люботрън” № 12, за учениците от първа състезателна група – 5 клас, от всички останали училища; за учениците от пета състезателна група – 10 клас, от всички училища.
  3. НПГПТО „М. Ломоносов“ – район „Възраждане”, ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 148, за учениците от втора състезателна група – 6 клас, от всички училища.
  4. 19. СУ „Елин Пелин“ – район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16, за учениците от трета състезателна група – 7 клас, от всички училища.
  5. 51. СУ „Елисавета Багряна“ – район „Красно село“, ул. „Софийски герой” № 28, за учениците от четвърта състезателна група – 8 и 9 клас, от всички училища; за учениците от шеста състезателна група –11 и 12 клас, от всички училища.

В срок до 10.02.2023 г. училищата, от които има класирани ученици предлагат квестори на училищата домакини, за провеждане на областния кръг на олимпиадата по география и икономика (по 1 квестор на всеки 5 класирани ученици), на следните имейли: [email protected] (122 ОУ); [email protected] (21 СУ); [email protected] (НПГПТО); [email protected] (19 СУ); [email protected] (51 СУ).

Квесторите следва да се явят в училищата домакини на 18.02.2023 г. до 08:00 часа за инструктаж.

Пожелавам успех на всички участници!

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД