Организация по провеждане на национално състезание по „Финансова грамотност“

 

Изх. № РУО 1-2971/04.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на националното състезание по финансова грамотност ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на график за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 г. /Приложение 2/, Раздел II „Организиране и провеждане на националните състезания“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/ 29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2019/2020 г., на заповед № РД 01-483/ 07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за създаване на организация за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания и Регламента на национално състезание по „Финансова грамотност“.

Със заповед на началника на РУО – София-град, за училище-координатор е определена Първа частна математическа гимназия.

Информация за лицето за контакт от училището, както и телефон и имейл за връзка с него, ще Ви бъде дадена по-късно.

Моля да запознаете учителите по математика, технологии и предприемачество, география и икономика и гражданско образование с изискванията и разпоредбите на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, публикувана на електронната страница на РУО – София-град с писмо с изх. № РУО 1-31378/07.11.2019 г., както и с Регламента на национално състезание по „Финансова грамотност“ през учебната 2019/2020 г.

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-1771/22.01.2020 г., в допълнение на писмо с изх. № РУО1-1736/ 22.01.2020 г. Ви уведомявам, че изискването за регистриране в онлайн платформа на МОН (competitions.mon.bg) се отнася и за училищата, които ще организират Национално състезание по „Финансова грамотност“, което трябва да направите в срок до 06.02.2020 г.

 

Приложение: 1. Регламент на национално състезание по „Финансова грамотност“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД