Организация по провеждане на национално състезание по „Финансова грамотност“ през уч. 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-4230/04.02.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на  училища-домакини, в които да се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2020/2021 г. и регламента на Националното състезание по финансова грамотност за учебната 2020/2021 г., състезанието ще се проведе на 20.02.2021 г. от 11:00 часа.

В изпълнение на т. 84 от Глава втора „Национални състезания“, Раздел II „Организиране и провеждане на националните състезания“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, със заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за училище-координатор на Националното състезание по финансова грамотност е определена Първа частна математическа гимназия. Лицето за контакт от училището е Ирина Шаркова – старши учител по математика, с имейл за връзка: [email protected].

С оглед гореизложеното, на посочения имейл – в срок до 16.00 ч. на 08.02.2021 г., следва да потвърдите участие на ученици от повереното Ви училище в Националното състезание по финансова грамотност.

Моля да запознаете учителите по математика, технологии и предприемачество, география и икономика и гражданско образование с Регламента на Националното състезание по финансова грамотност.

 

Приложение: 1. Регламент на Националното състезание по финансова грамотност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД