Организация по провеждане на националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Изх. №  РУО1-12595/29.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-113/10.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-118/10.02.2022 г., допълнена със заповед № 01-147/15.02.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., изменен Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по история и цивилизации за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на кръговете на националните олимпиади и/или състезания,  Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по история и цивилизации за учениците от VІІ, Х и ХІІ клас ще се проведе в един етап, на 08.04.2022 г. от 9.00 ч., в 18 СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 68.

Класираните за националния кръг на олимпиадата ученици следва да се явят в 08.30 ч. в училището, като е необходимо да носят документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка) и черен химикал.

Информация за допуснатите до национален кръг на олимпиадата по история и цивилизации може да намерите на сайта на МОН – „Олимпиади и състезания“ – „Класиране“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД