Организация по провеждане на националния кръг на олимпиадата по география и икономика

Изх. № РУО1-13595/07.04.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-113/10.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-118/10.02.2022 г., допълнена със заповед № 01-147/15.02.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на кръговете на националните олимпиади и/или състезания,  Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по география и икономика за учениците от VІІ до ХІІ клас ще се проведе на 30.04.2022 г. от 09:00 ч., в Националната търговско-банкова гимназия, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 91.

Класираните за националния кръг на олимпиадата ученици следва да се явят в 08:30 ч. в училището, като е необходимо да носят документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Информация за допуснатите до националния кръг на олимпиадата по география и икономика ученици може да намерите на сайта на МОН – „Олимпиади и състезания“ – „Класиране“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-373/17.03.2022 г. на министъра на образованието и науката/