Организация по провеждане на областния кръг на олимпиадата по география и икономика

Изх. № РУО1-6208/22.02.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България и заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които да се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-59/01.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 27.02.2021 г. (събота) от 09:00 часа в следните училища-домакини:

12 СУ„Цар Ив. Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван Асен 2“ № 72 – за учениците от първа състезателна група (5. клас) и от шеста състезателна група (11-12. клас);

21 СУ„Хр. Ботев“, район „Лозенец“, ул. „Люботрън” № 12 – за учениците от втора състезателна група (6. клас); четвърта състезателна група (8-9. клас) и пета състезателна група (10. клас).

НТБГ, район „Триадица“, бул. „Витоша“, № 91 – за учениците от трета състезателна група (7. клас).

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят в 08:00 ч. в определените за съответния клас училища-домакини при спазване на определените противоепидемични  мерки, като носят със себе си документ за самоличност – лична карта или ученическа лична карта.

Напомням, че информацията за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по география и икономика, както и резултатите на участниците, ще бъдат публикувани на сайта на НТБГ – https://www.ntbg.bg в рубрика „Начало-Новини и съобщения“ – „Олимпиада по география и икономика“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД