Организация по провеждане на областния кръг на олимпиадата по география и икономика

Изх. №  РУО1-2236/14.01.22г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че областния кръг на олимпиадата по география и икономика  се организира и провежда съгласно дейностите в Приложение № 1, Раздел III на Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, утвърдени със заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменени със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. и допълнени със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г. и Регламента на олимпиадата.

За училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по география и икономика е определенa Национална търговско-банкова гимназия. Лице за контакти: Люба Станева – ЗДУД, телефон: 0886 575 360 , имейл: [email protected].

С оглед гореизложеното, при спазване на изискванията и сроковете на горецитираните заповеди и Регламента на олимпиадата, да изпратите на имейл: [email protected]:

  1. Протокол с класираните за областния кръг ученици, подписан с електронен подпис от директора на училището.
  2. Списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от  Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.
  3. Данните на класираните за областния кръг ученици се попълват по състезателни групи и класове задължително и на следните линкове за шестте състезателни групи:
  4. Първа състезателна група – V клас: https://forms.gle/U89Zg1MSopQzSoYH8
  5. Втора състезателна група – VI клас: https://forms.gle/kwm7mhFZjwG9C8TP7
  6. Трета състезателна група – VII клас: https://forms.gle/nuWC7UQT6GQXjmwS9
  7. Четвърта състезателна група – VIII- IX клас: https://forms.gle/zZvnP1JNuLN1THf76
  8. Пета състезателна група – X клас: https://forms.gle/uQqGQvUetBhYPX8Q9
  9. Шеста състезателна група – XI-XII клас: https://forms.gle/y86W3B3mV1Fq8EVN6

 

Въведените в линковете ученици и резултати трябва да съвпадат с тези от списъка в протокола, подписан с електронен подпис от директора на училището. Невъведени в линковете ученици или такива, които не фигурират в официалния списък на директора, няма да могат да бъдат разпределени в училищата-домакини, в които ще се проведе областния кръг на олимпиадата по география и икономика.

Информация за разпределението на учениците към съответното училище-домакин ще получите след окончателното уточняване на броя на класираните за областния кръг ученици.

Информацията за класираните ученици следва да се подаде не по-късно от 7 работни дни след определената дата за провеждане на общинския кръг, който трябва да се проведе в училищата до 23.01.2022 г.

Областният кръг на олимпиадата по география и икономика е на 26.02.2022 г. (nначало – 09:00 часа).

Моля да уведомите учителите по география и икономика и учениците, че информациятa, отнасяща се до организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по география и икономика, ще бъде публикувана на сайта на НТБГ – https://ntbg.bg в рубрика „Олимпиада по география и икономика за учебната 2021/2022 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД