Организация по провеждане на областния кръг на олимпиадата по физика

Изх. №  РУО1 – 5359/15.02.21г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на минстъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на График за организиране и провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град и на Регламента на олимпиадата по физика, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 20.02.2021 г. /събота/ от 14:00 часа. Продължителност за всички възрастови групи – 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 20.

Училища-домакини на областния кръг на олимпиадата по физика са:

  1. 73. СУ „Владислав Граматикрайон „Триадица”, ул. „Георги Измирлиев” № 2 за:

I възрастова група /VII клас/ – за всички училища, с изключение на 120 ОУ „Г.С. Раковски” и VI възрастова група – за всички училища.

Телефони за връзка с училището: +359 2 859 95 10. Електронен адрес[email protected].

Втора английска гимназияТомас Джеферсънрайон „Триадица“, ул. „Траянови врата“ № 26 за:

I  възрастова група: само за учениците от 120. ОУ „Г.С. Раковски”, II възрастова група – за всички райони, III възрастова група – за всички райони, IV  възрастова група- за всички райони и V възрастова група – за всички райони.

Телефони за връзка с училището: +359 2 828 36 79; +359 888 19 24 59.

 

Училищата-домакини осигуряват подходящи условия за провеждане на олимпиадата, съобразени с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по физика в 73. СУ „Владислав Граматик“ са необходими квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред: 49. ОУ – 1 квестор, 120. ОУ – 1 квестор, СМГ – 9 квестори, 38. ОУ – 1 квестор, 128. ОУ – 1 квестор, 119. СУ – 2 квестори, 41. ОУ – 1 квестор, 125. СУ – 2 квестори, 97. СУ – 1 квестор, 143. ОУ – 1 квестор, ПЧМГ – 2 квестори, 107. ОУ – 1 квестор, 105. СУ – 1 квестор, 112. ОУ – 1 квестор, НПМГ – 4 квестори, 91 НЕГ – 1 квестор.

Квесторите имат следните задължения:

  • да се явят в 73. СУ „Владислав Граматик” на 20.02.2021 г. /събота/ не по-късно от 13:00 часа;
  • да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от директора;
  • да осъществят инструктаж на учениците;
  • да предадат на директора на училището-домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците следва да се явят в училищатадомакини до 13:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на противоепидемичните мерки!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД