Организация по провеждане на олимпиадата по география и икономика

Изх. № РУО1-1653/11.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по география и икономика ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. (Приложение 1), изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката,  с която е утвърден график за организиране и провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/20201 г., на Регламента на олимпиадата.

Във връзка с т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката и заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град, за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по география и икономика е определена Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ).

Лице за контакти: Люба Станева – ЗДУД, телефон: 0886 575 360 , имейл: [email protected].

Във връзка с гореизложеното е необходимо, при спазване на изискванията и сроковете на горецитираните заповеди и Регламента на олимпиадата, да изпратите на имейл: [email protected] протокол с класираните за областния кръг ученици, подписан с електронен подпис от директора на училището и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от  Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Данните на класираните за областния кръг ученици се попълват по състезателни групи и класове задължително и на следните линкове:

  1. Първа състезателна група – V клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecxUVx6kexJX_KNPryUQ5uVAUbABTCGWMcNkoHC3YvhW4C7g/viewform?usp=sf_link

 

  1. Втора състезателна група – VI клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu3mcbBy65RNZIDr8iSnZTCRr9mmo06oiRLy9Q1Sgr7JMBkA/viewform?usp=sf_link

 

  1. Трета състезателна група – VII клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgNBDIPc7bEnPVk0Uih6MefQcnyowyTGayHMBU4cPpkCvarg/viewform?usp=sf_link

 

  1. Четвърта състезателна група – VIII клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctrfgUxHXWONaNKuSH2UaIkbsifzQN-fPHhato4UCZrWSdVg/viewform?usp=sf_link

 

  1. Пета състезателна група – IX клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7MqJ0XKTQ4WrGXov2aNrlZ4r4mW88eVWbM7oFppthEQDWEQ/viewform?usp=sf_link

 

  1. Шеста състезателна група – X клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrv66l8ad3-3JkqYdjgiob0utzPHwDoLWp2JbanUuB5Sd3Sg/viewform?usp=sf_link

 

  1. Седма състезателна група – XI-XII клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfld6XEafVL6i7ZC8uCLHJlBHijSHwFNlr1x96g8JXn81z1rg/viewform?usp=sf_link

 

Невъведените в таблиците ученици няма да могат да бъдат разпределени своевременно в училищата-домакини, в които ще се проведе областния кръг на олимпиадата по география и икономика. Информация за разпределението на учениците към съответното училище-домакин ще получите след окончателното уточняване на броя на класираните за областния кръг ученици. В случай на забавяне на информацията от дадено училище по обективни причини, се осъществява незабавна връзка с посоченото по-горе лице за контакти от НТБГ. Информацията за класираните ученици следва да се подаде не по-късно от две седмици преди обявената към момента дата за провеждане на областния кръг на олимпиадата по география и икономика (27.02.2020 г.).

Моля да уведомите учителите по география и икономика и учениците, че информациятa, отнасяща се до организацията и провеждането на олимпиадата по география и икономика, ще бъде публикувана на сайта на НТБГ – https://ntbg.bg в рубрика „Олимпиада по география и икономика за учебната 2020/2021 година.

Регламентът на олимпиадата по география и икономика е публикуван на сайта на МОН в рубрика „Олимпиади и състезания“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД