Организация по провеждане на олимпиадата по биология и здравно образование

Изх. №  РУО1-2715/20.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по биология и здравно образование ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден График за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., и на Регламента на олимпиадата.

В изпълнение на т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката със заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град, за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование е определено 101 СУ „Бачо Киро“,  мейл [email protected].

Приложение: 1. Указание за подпомагане на организирането и провеждането на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2020/2021 г. (приложения: 1234)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД