Организация по провеждане на олимпиадата по техническо чертане за учебната 2020-2021 г.

Изх. № РУО1-4849/09.02.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по техническо чертане ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г., допълнена със заповед № РД 01-59/01.02.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на  училища-домакини, в които да се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 г. и на регламента на олимпиадата.

В изпълнение на т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, със заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-59/01.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по техническо чертане е определена Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ (ПГТЕ).   Лицето за контакт от училището е инж. Таньо Стойчев – директор на ПГТЕ, с имейл за връзка: [email protected]

Напомням, че училищният кръг на олимпиадата по техническо чертане следва да се проведе не по-късно от две седмици преди датата на провеждане на областния кръг.

 

Приложение: 1. Регламент на олимпиадата по техническо чертане за учебната 2020/2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД