Организация по провеждане на олимпиадата по биология и здравно образование

Изх. №  РУО1 – 5171/12.02.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на минстъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на График за организиране и провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град и на Регламента на олимпиадата по биология и здравно образование, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 21.02.2021 г. /неделя/ от 09:00 часа. Продължителността за всички възрастови групи  е 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 70.

Училища-домакини на областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование са:

101 СУ „Бачо Кирорайон „Надежда”, ул. „Илинденско въстание” № 36 за:

II-ра възрастова група , III-та възрастова група, IV-та възрастова група и V-та възрастова група – за всички райони. Телефони за връзка с училището: 02/ 938 28 18, 0882/ 476015 – директор. Електронен адрес[email protected]

119 СУ „Акад. Михаил Арнаудоврайон „Изгрев”, ул. „Латинка ” № 11 за: I-ва възрастова група/VII клас/ – за всички райони. Телефони за връзка с училището: 0897011901 – директор,  0897011903 – зам. директор. Електронен адрес:   [email protected]

Разпределението на учениците по зали ще бъде публикувано на сайта „Природни науки”- http://www.prirodninauki.bg/  и 101 СУ „Бачо Киро” –  https://101su.bg/

Училищата-домакини осигуряват подходящи условия за провеждане на олимпиадата, съобразени с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование НЕ са необходими квестори.

Придружителите и участниците да се явят в училищата-домакини до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:45 часа.

Учениците трябва да носят със себе син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД