Организация по провеждане на олимпиадата по география и икономика

Изх. №  РУО1-42386/23.12.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по география и икономика ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г. и Регламента на олимпиадата.

Състезателните групи, за които се провежда общински кръг на олимпиадата по география и икономика са седем:

  1. Първа състезателна група – V клас.
  2. Втора състезателна група – VI клас.
  3. Трета състезателна група – VII клас.
  4. Четвърта състезателна група – VIII клас.
  5. Пета състезателна група – IX клас.
  6. Шеста състезателна група – X клас.
  7. Седма състезателна група – XI-XII клас.

В изпълнение на т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, със заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по география и икономика е определенa Национална търговско-банкова гимназия. 

 

Приложение: Регламент на олимпиадата по география и икономика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЛИДИЯ ГАВРАИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1538/01.12.2021 г. на министъра на образованието и науката/